Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CK NORA spol. s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi

cestovní kanceláří NORA spol. s.r.o., se sídlem Anny Letenské 7, 120 00 Praha 2, IČO: 18623352 (dále jen „CK“)

a objednatelem nebo spolucestujícím (společně dále jen „zákazník“) ze smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“).

CK se dále za podmínek upravených v čl. 15 zabývá zprostředkováním prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu.

1. Vznik smlouvy

1.1. Na základě poptávky vytvoří CK na základě komunikace se zákazníkem nabídku na míru. Nabídka obsahuje popis zájezdu, případně program zájezdu, cenu a dobu platnosti nabídky. Závaznou a nedílnou součástí nabídky a smlouvy jsou všechny dokumenty obsahující podrobné vymezení zájezdu a tyto podmínky. Včasným odsouhlasením nabídky ze strany zájemce je uzavřena smlouva. Existenci platné a účinné smlouvy CK zákazníkovi osvědčí vystavením potvrzení o zájezdu v textové podobě.

1.2. Zákazník odsouhlasením nabídky osvědčuje, že:
a) mu byly předány následující informace:
- podrobné vymezením zájezdu a storno podmínky
- o pojištění CK proti úpadku
- o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení.

1.3. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

1.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvu za či ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací.

2. Platební podmínky

2.1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho poskytnutím ve lhůtě stanovené v potvrzení o zájezdu.

2.2. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v nabídce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2.3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou v nabídce uvedeny v části „další služby zahrnuté v zájezdu“.

2.4. Cena nezahrnuje zejména místní pobytovou taxu a další služby uvedené v nabídce v části „služby nad rámec zájezdu“, pokud to není výslovně uvedeno. Zákazník ovšem musí s těmito výdaji v souvislosti se zájezdem počítat.

2.5. Zákazník může uhradit cenu v hotovosti v provozovně CK, bankovním převodem nebo složením na bankovní účet CK. Při všech platbách je zákazník povinen užívat variabilní symbol uvedený na faktuře vystavené CK. Splatnost ceny je uvedena na faktuře. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání finančních prostředků na účet CK, a to do výše 100% stanovené ceny služeb.

2.6. Není-li dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu (vč. všech fakultativních služeb). Neučiní‐li tak, je CK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit odstupné.

2.7. Není-li dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit doplatek do celkové ceny zájezdu na účet CK nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Neučiní-li tak, je CK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen zaplatit odstupné.

2.8. Dochází-li k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu okamžitě po uzavření smlouvy.

2.9. V případě smlouvy o koupi letenky je zákazník povinen uhradit celou cenu letenky okamžitě po uzavření smlouvy.

3. Cena zájezdu a její změny

3.1. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie
b) daní, jakéhokoli dodatečného obdobného peněžitého plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu

3.2. Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena zájezdu o rozdíl mezi původně kalkulovanými a skutečně vynaloženými náklady.

3.3. Textové oznámení o zvýšení ceny musí být objednateli odesláno nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení. Objednatel je povinen navýšení ceny zájezdu uhradit do 5 dnů od doručení oznámení. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit. Právo CK na náhradu škody tím není dotčeno.

4. Informační povinnost CK

4.1. CK je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí CK svoji povinnost splnit již při uzavření smlouvy.

5. Další povinnosti zákazníka

5.1. Zákazník je zejména povinen:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit všechny potřebné doklady k žádosti o udělení víz, je-­‐li to součástí smlouvy;
b) zajistit u nezletilých osob doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje; nezletilí se mohou účastnit zájezdu pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně při zájezdu odpovídá;
c) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi;
d) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů;
e) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Občané zemí mimo EU jsou v souvislosti s cestou povinni konzultovat existenci vízové povinnosti se svými zastupitelskými úřady.
f) splnit očkovací, případně další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy;
g) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, omezit nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu nebo dobré jméno CK;
h) řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK.

5.2. K povinnostem zákazníku – právnických osob – patří dále:
a) seznámit své účastníky se smlouvou, podmínkami a dalšími informacemi od CK;
b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník;
c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod zástupcem či delegátem CK. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů.

6. Změna smlouvy

6.1 CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy. Nepodstatnými změnami jsou např. operativní změny v programu zájezdu, realizované, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu.

6.2. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování se může týkat i části pobytu.

6.3. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Jestliže se v důsledku podstatné změny závazku sníží jakost nebo náklady zájezdu, má objednatel právo na přiměřenou slevu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí.

7. Změny smlouvy na základě přání zákazníka

7.1. K jakékoli změně smlouvy iniciované zákazníkem je vyžadován souhlas CK. Souhlas je podmíněn tím, že zákazník uhradí veškeré se změnou spojené náklady.

8. Postoupení zájezdu

8.1. CK sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy a tyto náklady zákazníkovi doloží. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka. Je‐li změna zákazníka nezbytně spojena s navýšením ceny dílčích služeb zájezdu (typicky u letenek, které neumožňují změnu osoby), jsou původní a nový zákazník povinni zaplatit i toto navýšení. Poplatek za změnu v osobě zákazníka odpovídá výši nákladů spojených se změnou, nejméně však 1.000 Kč/osobu.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. CK může odstoupit, byl‐li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.2. CK může zájezd zrušit, jestliže jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.

9.3. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas nezaplatí zálohu, doplatek nebo celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nenastoupí včas k dopravě, nedodržuje opakovaně pokyny vedoucího zájezdu, místního poskytovatele nebo jinak závažně narušuje průběh cesty (např. intoxikace v průběhu cesty) nebo pobytu.

9.4. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné podle čl. 9.7.

9.5. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) CK zvýší cenu zájezdu o více než osm procent; b) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu; c) CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; e) CK odstoupila poté co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V situaci podle písm. d), a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

9.6. CK je povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch, případně snížené o odstupné.

9.7. Není-li v jednotlivém případě dojednáno jinak, činí výše odstupného za každou osobu v závislosti na okamžiku odstoupení od smlouvy:

45 dní a více – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
44 dní až 15 dní – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
14 dní až 11 dní – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
10 dní až 7 dní – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 75 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
6 dní a méně – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

U NOVÝCH OBJEDNÁVEK UBYTOVÁNÍ OD 1.6.2021 DO 16.10.2021 JE STORNO ZDARMA 14 DNÍ PŘED NASTOUPENÍM POBYTU.

9.8. V případě, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den zahájení zájezdu a/nebo odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká či nevyčerpá službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy je rovněž povinen uhradit odstupné ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 100 % z celkové ceny zájezdu.

9.9. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb, např. zakoupené letenky.

10. Vady zájezdu a reklamační řád

10.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.

10.2. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně na místě samém.

10.3. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje místního zástupce CK nebo jinou kontaktní osobu za CK. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to CK odmítne, sepíše zástupce CK záznam o zjištěné vadě zájezdu (reklamační protokol) obsahující alespoň: identifikační údaje zákazníka, popis vady zájezdu, požadavek na způsob vyřízení a lhůtu k vyřízení. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.

10.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní‐li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde‐li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy.

10.5. Vyskytnou‐li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení; to platí i v případech, kde je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je‐li navrhované řešení nižší kvality, než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované řešení odmítnout pouze tehdy, není‐li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není‐li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

10.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

10.7. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.

10.8. Nelze reklamovat služby, které nejsou součástí zájezdu, např. fakultativní výlety zakoupené na místě od místních poskytovatelů. CK nenese žádnou odpovědnost za průběh a kvalitu těchto služeb.

10.9. Při zájezdech s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu.

10.10. Fotografie v propagačních materiálech CK mohou být pouze ilustrační a nemusejí reflektovat skutečný stav.

11. Odpovědnost za škodu a újmu

11.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. Zákazník je povinen dodržovat místní předpisy a doporučení a dodržovat pokyny místních poskytovatelů služeb. Zákazník uhradí i škodu a újmu, kterou způsobil místnímu poskytovateli.

11.2. CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.

11.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

12. Pojištění

12.1. CK je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u pojišťovny ERV Evropská pojišťovna a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČO: 49240196, tel.: +420 221 860 860. Na základě uvedeného pojištění je zákazník od pojistitele CK oprávněn požadovat pojistné plnění v případě, že mu CK v důsledku úpadku:
a) neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu,
b) nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, která se neuskutečnila,
c) nevrátí rozdíl v ceně, když se zájezd uskutečnil jenom z části.

12.2. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy (pojištění storno) nebo náklady na pomoc zahrnující repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění. Pojištění je možné sjednat též prostřednictvím CK.

12.3. V případě, že se zákazník nepojistí, bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za případné finanční náhrady, které vzniknou neočekávanými událostmi ve vztahu k jeho osobě během zájezdu i před jeho zahájením.

13. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

13.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, čísla letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

13.2. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v čl. 13.1 v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne CK na žádost zákazníka.

13.3. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

13.4. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo emailem zaslaným na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

13.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

13.6. Výše uvedená ustanovení čl. 13 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

13.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem zaslaným na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není‐li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci.

14. Alternativní řešení sporů

14.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

15. Zprostředkování prodeje

15.1. Při zájezdech s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Text smlouvy má přednost před podmínkami.

16.2.Jednotlivé body podmínek jsou nezávislé; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ujednání ani smlouvy jako celku.

16.3.Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smlouvy uzavřené od 23.1.2019

NORA

NORA team

Ing. Naděžda Nováková

general manager

Ing. Pavlína Kašparová

accounting manager

Ing. Adéla Nováková

sales manager

Hana Havlíková

external travel consultant

Stáhněte si naše vizitky

Ing. Naděžda Nováková

general manager

Ing. Adéla Nováková

sales manager